Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kohdentuu koko kouluyhteisöön. Se luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Yhteisöllistä oppilashuoltoa toteuttavat kaikki koulun aikuiset.

Yksilöllinen oppilashuolto puolestaan koskee yksittäistä oppilasta. Oppilaat ja huoltajat voivat ottaa yhteyttä oppilashuollon toimijoihin erilaisissa oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan puhelinnumerot löytyvät yhteystiedot-sivulta. Tietoturvallisuussyistä suosittelemme yhteydenottoa joko Wilman kautta tai puhelimitse. Oppilashuollon palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Kolmiportainen tuki

Kolmiportaisella tuella tarkoitetaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea, joka voidaan järjestää yleisenä, tehostettuna tai erityisenä tukena. Oppilaan tuen taso määritellään pedagogisten arvioiden pohjalta. Käytännössä tuki voi toteutua esimerkiksi seuraavien tukitoimien avulla:

tukiopetus

koulunkäynninohjaajan palvelut

osa-aikainen pienryhmäopetus

yksilöllinen erityisopetus osa-aikaisesti

samanaikaisopetus, jolloin luokassa useampi opettaja

opetus pienluokassa