Erityinen tuki

  • Erityinen tuki on intensiivisin tuen muoto, joka on tarkoitettu niille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea pitkällä aikavälillä ja useita eri tukimuotoja yhdistellen. Oppilas saattaa esim. tarvita koulunkäyntiavustajan palveluita, erityisopettajan tukea, luokanopettajan tukiopetusta sekä erityisiä oppimismateriaaleja. Oppilailla, joilla on erityisen tuen päätös, voi myös olla yksilöllistetty oppimäärä yhdessä tai useammassa aineessa. Erityisen tuen oppilaille laaditaan aina henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
  • Ennen erityisen tukeen siirtämistä tehdään pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys on moniammatillisena yhteistyönä oppilashuollossa valmisteltu kuvaus oppilaan kokonaistilanteesta, jo saadusta tehostetusta tuesta ja oppilaan etenemisestä. Pedagogisessa selvityksessä hyödynnetään opettajien tekemää pedagogista arviota ja siihen voidaan liittää tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausuntoja oppilaan tuen tarpeesta. Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan, minkälaisin pedagogisin, oppimisympäristöön liittyvin, oppilashuollollisin tai muin tukijärjestelyin oppilasta tuetaan jatkossa. Selvityksessä annetaan myös perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas oppimäärien yksilöllistämistä yhdessä tai useammassa aineessa. Myös mahdolliseen koulunkäyntiavustajan tarpeeseen otetaan kantaa.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7