Luokanohjaaja

Luokanohjaaja (LO) • on lapsen lähiaikuinen koulussa ja ensisijaisesti luokkansa asioiden hoitaja
 • ensimmäinen yhdysside kodin ja koulun välillä
 • varmistaa tehokkaan tiedonkulun mm. wilmajärjestelmän kautta
 • edistää luokan yhteishengen ja työskentelyilmapiirin kehittymistä, kuraattori tarvittaessa työparina
 • huolehtii osaltaan koulun yhteisestä kasvatustehtävästä sekä koulun järjestyksestä ja turvallisuudesta
 • vastaa poissaolojen seurannasta ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajalla ensijainen vastuu ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanohjaajalle saman päivän aikana
 • ottaa puheeksi huolensa oppilaan kanssa ( tuki-ja kasvatuskeskustelut ) ja sekä tarvittaessa huoltajan kanssa mahdollisimman varhain ja kirjaa sovitut asiat (seuranta)
 • konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä
 • ottaa työparikseen tarvittaessa oppilashuoltohenkilön mm. vanhempaintapaamisissa mukana työpari
 • ohjaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa ja siten ehkäisee ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä yhteistyössä opintojenohjaajan kanssa
 • laatii tarvittaessa pedagogisen lausunnon tarvittaville tahoille yhteistyössä erityisopettajien kanssa
 • huolehtii yleisen tuen toteutumisesta

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7