Koulupsykologi

Koulupsykologina Kasavuoren koulussa toimii Suvi Lartamo. Hänen toimipisteensä on Kasavuoren koulukeskuksessa ja hän on yleensä tavoitettavissa koululla päivittäin.


Koulupsykologin perustehtävänä on tukea oppilaan psyykkistä hyvinvointia. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen ja tukeminen eri tavoin, sekä ennaltaehkäisevästi, että korjaavasti. Tukikeskustelut ovat olennainen osa koulupsykologin työtä.

Oppilaan tilanteen kartoittamiseksi koulupsykologi neuvottelee oppilaan, hänen huoltajiensa ja opettajiensa kanssa, tekee psykologisia tutkimuksia ja selvittelee oppilaan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia. Näiden tutkimusten ja selvitysten pohjalta suunnitellaan oppilaalle mahdollisia tukipalveluja ja tarvittaessa ohjataan oppilasta jatkohoidon tai -tutkimusten piiriin. Oppilaalle suoritettaviin psykologisiin tutkimuksiin pyydetään huoltajien suostumusta. Tukipalvelujen tarpeesta sekä mahdollisista tukitoimista neuvotellaan lähtökohtaisesti huoltajien kanssa.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lähtökohta oppilashuoltotyössä. Mikäli oppilas sitä toivoo ja on kypsä päättämään asiasta, voidaan psykologin asiakkuus kuitenkin pitää luottamuksellisena tietona myös huoltajilta.

Opettajat, erityisopettajat sekä oppilashuollon henkilöstö voivat tarvittaessa konsultoida koulupsykologia. Koulupsykologi on koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsen. Lisäksi hän osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7