Koulupsykologi

Koulupsykologina Kasavuoren koulussa toimii Suvi Lartamo. Hän toimipisteensä on Kasavuoren koululla ja hän on yleensä tavoitettavissa koululla päivittäin.

Koulupsykologin perustehtävänä on tukea oppilaan psyykkistä hyvinvointia. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin edistäminen ja tukeminen eri tavoin, sekä ennaltaehkäisevästi, että korjaavasti. Tukikeskustelut ovat olennainen osa koulupsykologin työtä.
Oppilaan tilanteen kartoittamiseksi koulupsykologi neuvottelee oppilaan, hänen huoltajiensa ja opettajiensa kanssa, tekee tutkimuksia ja selvittelee oppilaan elämäntilanteeseen liittyviä ongelmia. Näiden tutkimusten ja selvitysten pohjalta suunnitellaan oppilaalle mahdollisia tukipalveluja ja tarvittaessa ohjataan oppilasta jatkohoidon tai -tutkimusten piiriin. Oppilaalle suoritettavat tutkimuksista pyydetään huoltajien suostumusta. Tukipalvelujen tarpeesta sekä mahdollisista tukitoimista neuvotellaan lähtökohtaisesti huoltajien kanssa.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö on lähtökohta oppilashuoltotyössä. Mikäli oppilas sitä toivoo ja on kypsä päättämään asiasta, voidaan psykologin asiakkuus kuitenkin pitää luottamuksellisena tietona myös huoltajilta.
Opettajat, erityisopettajat sekä oppilashuollon henkilöstö voivat tarvittaessa konsultoida koulupsykologia. Koulupsykologi on koulun oppilashuoltoryhmän jäsen. Lisäksi hän osallistuu koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Oppilaanohjaaja vl.8 ja vl.9 

Oppilaanohjaaja vl.7