Opetuksen eriyttäminen

Eriyttämisellä opettaja ottaa huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuuden. Eriyttäminen on luokanopettajan- tai ohjaajan velvollisuus. Huomiota kiinnitetään oppilaille ominaisiin, erilaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Eriyttämisellä mahdollistetaan onnistumisten kokeminen ja positiivisen oppijaminäkuvan kehittyminen. Eriyttämisen keinoja ovat mm. oppiaineksen laajuuden, etenemisnopeuden, vaikeusasteen ja itseohjautuvuuden vaihtelu, teoreettisuuden ja käytännöllisyyden vaihtelu.


Opettaja voi vaihdella oppimiseen ja opettamiseen käytettävää aikaa tai opetettavan aineksen laajuutta ja syvyyttä. Myös opetusmenetelmät ja -materiaalit voivat olla eriytettyjä. Näistä eriyttämisen keinoista tehdään kirjaukset oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja