Jos huoli herää

Huolen herätessä opettaja on yhteydessä huoltajiin ja kertoo huolesta, samalla opettaja kertoo aikeestaan keskustella oppilashuollon henkilön kanssa.

Koulun työntekijällä on oppilashuoltolain nojalla velvollisuus ottaa viipymättä yhteyttä koulukuraattoriin- tai psykologiin jos hän arvioi, että oppilaan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja. Lähtökohtaisesti yhteydenotto on tehtävä oppilaan kanssa, mutta jos se ei ole mahdollista niin oppilaalle on kerrottava yhteydenotosta ja tarjota mahdollisuutta keskustella yhteydenottoon liittyvästä syystä, myös huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta.

Opettaja voi tarvittaessa myös nimettömänä konsultoida koulun oppilashuollon asiantuntijaa.

Opettaja sopii huoltajien kanssa arjen tukitoimista ja pyytää luvan mahdollisen monialaisen yhteistyön aloittamiseen kuraattorin, koulupsykologin tai terveydenhoitajan kanssa tarpeen mukaan.

> Tällöin suostumuksella perustetaan oppilaalle monialainen asiantuntija ryhmä tukemaan oppilasta koulunkäynnissä.

Opettaja (tai muu koulun aikuinen) sopii monialaisen ryhmän ensimmäisen kokoontumisen.

  1. Monialainen ryhmä valitsee keskuudestaan oppilaan asian vastuuhenkilön, joka kirjaa asian käsittelyn oppilashuoltokertomukseen, joka näkyy myös huoltajille wilmassa. Sovitaan seurantapalaveri. Oppilaan asian käsittely on aina salassapidettävä, eikä tietoja luovuteta ilman lupaa tai lakiperustetta ryhmän ulkopuolisille henkilöille.

  1. Vastuuhenkilö huolehtii asian etenemisestä.

  1. Toimitaan hyvässä yhteistyössä huoltajien kanssa lasta kuullen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja