Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan antaa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla.Tukiopetus aloitetaan heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan.

Tukiopetuksen tavoite on ennaltaehkäistä oppimisen vaikeuksia.Tukiopetusta järjestetään

suunnitelmallisesti ja niin usein kuin on tarpeen. Tukiopetuksen vuosittain annettavasta määrästä linjaavat rehtorit yhteistyössä muiden koulun ammattilaisten kanssa.


Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus.

Tukiopetuksen järjestämisessä käytetään monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden

avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa

uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös

poissaoloista johtuviin tarpeisiin.


Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Sen voi tehdä

myös oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja

kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta voi antaa oma

luokanopettaja tai aineenopettaja, muut opettajat tai erityisopettaja. Tukiopetusta järjestetään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille sekä ajankohdasta ja oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Virka-apulaisrehtori

Jarmo Ranta

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Terveydenhoitaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja

Erityisopettaja