Luokanopettaja

 • on lapsen lähiaikuinen koulussa ja ensisijaisesti luokkansa asioiden hoitaja
 • ensimmäinen yhdysside kodin ja koulun välillä
 • varmistaa tehokkaan tiedonkulun mm. wilmajärjestelmän kautta
 • edistää luokan yhteishengen ja työskentelyilmapiirin kehittymistä, kuraattori tarvittaessa työparina
 • huolehtii osaltaan koulun yhteisestä kasvatustehtävästä sekä koulun järjestyksestä ja turvallisuudesta
 • vastaa poissaolojen seurannasta ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Huoltajalla ensijainen vastuu ilmoittaa oppilaan poissaolosta luokanopettajalle saman päivän aikana
 • ottaa puheeksi huolensa oppilaan ( tuki-ja kasvatuskeskustelut ) ja huoltajan kanssa mahdollisimman varhain ja kirjaa sovitut asiat (seuranta)
 • konsultoi tarvittaessa koulun oppilashuoltohenkilöstöä
 • ottaa työparikseen tarvittaessa oppilashuoltohenkilön mm. vanhempaintapaamisissa mukana työpari
 • ohjaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa
 • laatii tarvittaessa pedagogisen larvion yhteistyössä erityisopettajien kanssa
 • huolehtii yleisen tuen toteutumisesta

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Rehtori

Jarmo Ranta

Erityisopettaja

Koulukuraattori

Terveydenhoitaja

Koulupsykologi