Kolmiportainen tuki

Kolmiportainen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lapsen saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. Varhaisen tunnistamisen sekä kasvun ja oppimisen tuen tehtävänä on ehkäistä oppimisvaikeuksia sekä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä.

Yleinen tuki

Kasvun ja oppimisen tuen tarpeisiin vastataan hyvällä vuorovaikutuksella, riskien varhaisella tunnistamisella, opetuksen eriyttämisellä ja joustavilla muilla opetusjärjestelyillä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai muun asiantuntijan arviointia ja tukea käytetään tarvittaessa. Lapsen yleisen tuen tarpeisiin voidaan vastata soveltuvalla materiaalilla, välineillä, erilaisilla opetusohjelmilla, yhteisöllisellä kehittämisellä ja osa-aikaisella erityisopetuksella. Tukea voidaan tarjota tehostetummalla yhteistyöllä huoltajien kanssa, vanhempain ohjauksella sekä tarvittaessa rakenteellisilla tukitoimenpiteillä. Jokaiselle lapselle tehdään oppimissuunnitelma.

Tehostettu tuki

Lapselle, joka esiopetuksessa tarvitsee säännöllistä, pidempiaikaista ja vahvempaa tukea tai useita eri tukimuotoja, laaditaan pedagoginen arvio. Pedagogiseen arvioon perustuen annetaan tehostettua tukea lapselle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

Tehostetun tuen aikana käytetään monipuolisempia ohjauksellisia menetelmiä, erityisopetuksen konsultaatiota, osa-aikaista erityisopetusta sekä rakenteellisia tukitoimenpiteitä. Rakenteellisia tukitoimia ovat erityisavustaja ja ryhmäkoon pienennys. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan asiantuntijuutta ja perheen osallisuutta korostetaan entisestään.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille lapsille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden savuttaminen ei muuten toteudu riittävästi. Tarkoituksena on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea ja edistää hänen oppimisedellytyksiään, motivaatiotaan ja itsetuntoaan.

Erityisen tuen antamiseksi varhaiskasvatuspäällikkö tekee kirjallisen päätöksen hallintolain mukaisesti pedagogisen selvityksen, mahdollisten asiantuntijalausuntojen sekä huoltajien kuulemisen pohjalta. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen ja siihen liittyvän erityisen tuen päätöksen tekee opetuspäällikkö. Erityisen tuen päätöksessä määritellään lapsen pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa lapsen opetuksen poikkeava järjestäminen. Esiopettaja voi antaa erityisopetusta erityisopettajan konsultoinnin tuella. Erityisopettaja voi antaa myös osa-aikaista erityisopetusta. Yhteistyötä huoltajien kanssa tehostetaan.

Erityisen tuen esioppilaille laaditaan Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS.

Seuraavissa luokissa

Yhteystiedot

Koulukuraattori

Koulupsykologi

Varhaiskasvatuspäällikkö

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja